Adatkezelési Tájékoztató

Cégünk kiemelt figyelmet fordít a vele kapcsolatba kerülők személyiségi jogainak és személyes adatainak védelmére.

Adatkezelési tájékoztató
Frissítve: 2018.10.17.
Tartalomjegyzék
 
 

I. Bevezetés

 
Cégünk fontosnak tartja a magánélet és a személyes adatok védelmét és nagy hangsúlyt fektet erre üzleti kapcsolataiban. Cégünk tiszteletben tartja a személyes adatok bizalmas jellegét, és mindig az adatvédelmi jogszabályok, valamint a jelen Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban: Tájékoztató) szerint jár el.
 
A Tájékoztató folyamatosan elérhető a https://wienerberger.hu/ oldal adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt.
 

1.    A Tájékoztató tárgya

 
A Tájékoztatóban tájékoztatni kívánjuk Önt arról, hogy a WIENERBERGER zRt. és a TONDACH Magyarország Zrt. (továbbiakban: Adatkezelők; cégünk) miként használja fel a személyes adatokat, milyen információkat gyűjt és értékel ki a weboldala, online alkalmazásai használóiról, az adatokat miként használja fel, bocsátja harmadik felek rendelkezésére, vagy dolgozza fel bármilyen más módon.
 

2.    Definíciók

 
Fogalom-meghatározások a GDPR alapján:
 
-        Adatkezelő: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja “.
Adatkezelőnek minősül például – a II. fejezetben felsorolt adatkezelések tekintetében - a WIENERBERGER zRt. és a TONDACH Magyarország Zrt.
 
-        Adatkezelés: „a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés“.
Adatkezelésnek minősül például amikor hírlevelet küldünk Önnek, vagy amikor nyereményjátékunkra jelentkezik.
 
-        Adatfeldolgozó: „az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel“.
Adatfeldolgozónak minősül például a Magyar Posta Zrt., amikor a segítségükkel Önnek postai úton küldeményt küldünk.
 
-        Adatfeldolgozás: a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon az adatkezelő nevében végzett bármely művelet.
Adatfeldolgozási tevékenység lehet például egy külső cég által végzett, kiszervezett bérszámfejtési tevékenység.
 
-        Hozzájárulás: „az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez “.
Hozzájárulását elektronikusan adja meg például hírlevelünkre történő jelentkezéssel, illetve papíron rendezvényünk vagy képzésünk helyszínén.
 
-        Személyes adat: „azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható”.
Személyes adatnak minősülhet az Ön e-mail címe, telefonszáma, lakcíme vagy az Önről készült fotó-, videófelvétel is.
 
-        Érintett: „bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy” (az Info tv. alapján).
Ön adatvédelmi szempontból érintettnek minősül, amennyiben Önnel kapcsolatban személyes adatokat tárolunk, például szerződéses kapcsolat fenntartása érdekében (kapcsolattartó), pályázat lebonyolításával kapcsolatban (pályázó), stb.
 

3.    Alkalmazott jogszabályok

 
Tájékoztatjuk, hogy cégünk a személyes adatokat – többek között – az alábbi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kezeli:
 
-        Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet; továbbiakban: GDPR);
-        2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (továbbiakban: Infotv.)
-        2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
-        2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről egyes korlátairól (Grt.)
-        2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számviteli tv.)
-        2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
-        2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (Szvt.)
         stb.
 

4.    Adatkezelési alapelvek

 
Cégünk a személyes adatok kezelése során betartja a GDPR 5. cikkében felsorolt alábbi alapelveket:
 
-        jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság: a személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni;
 
-        célhoz kötöttség: a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azok nem kezelhetők ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;
 
-        adattakarékosság: a személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk;
 
-        pontosság: a személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatok haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek;
 
-        korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé;
 
-        integritás és bizalmas jelleg: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;
 
-        integritás és bizalmas jelleg: az adatkezelők felelősek a fenti alapelveknek való megfelelésért, képesnek kell lenniük e megfelelés igazolására.
 

5.    Adatkezelők

 
Cégnév: WIENERBERGER zRt.
Cégnév: TONDACH Magyarország Zrt.
Székhely: 1119 Budapest, Bártfai u. 34.
Székhely: 9300 Csorna, Cserépgyári út 1.
Cégjegyzékszám: 01-10-041706
Cégjegyzékszám: 08-10-001776
Képviselők: Bencze Norbert, Felegyi Mihály, Potos János Kálmán igazgatósági tagok
Adatvédelmi tisztviselő: Molnár-Tóth Hajnalka;
Adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei: e-mail: adatvedelem@wienerberger.hu, tel.: 06 (1) 464-7030
 
A WIENERBERGER zRt. és a TONDACH Magyarország Zrt. a jelen Tájékoztatóban megjelölt valamennyi cél kapcsán közös adatkezelőknek minősülnek. (Kivétel: 6.4. pont.) A közös adatkezelések tekintetében a kapcsolattartásra kijelölt adatkezelő a WIENERBERGER zRt.
 
A jelen Tájékoztató az Adatkezelőkre érvényes. A Wienerberger Csoport más cégeinek szolgáltatásaira, vagy a harmadik felek által működtetett online szolgáltatásokra nem terjed ki.
 

II.   Adatkezelések

 

1.    Közös rendelkezések

 
Jogalap: Tevékenységeink adatkezelései a GDPR-ban meghatározott jogalapokon alapulnak (különösen: önkéntes hozzájárulás, szerződés teljesítése, illetve az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé). Amennyiben adatait az Ön hozzájárulása alapján kezeljük, Önnek joga van a hozzájárulást bármikor visszavonni. Amennyiben adatait a GDPR. 6. cikk (1) b) pontja alapján kezeljük (azaz a szerződés teljesítéséhez szükséges) és nem adja meg a szükséges adatokat, nem tudunk Önnel szerződést kötni.
 
Adatok forrása: Alapvetően az érintettől származó személyes adatokat kezeljük, amennyiben egy adatkezelés esetén nem az érintett az adat forrása, úgy jelen fejezetben külön feltüntetjük.
 
Hozzáférésre jogosultak: A személyes adatokat cégünk részéről kizárólag az arra jogosult munkatársak ismerhetik meg, erről belső szabályzatban, illetve az elektronikus adatbázisok jogosultsági szabályaiban gondoskodunk.
 
Adatfeldolgozó: Amennyiben cégünk valamely adatkezeléséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, az adott adatkezelésnél feltüntetjük.
 
Adatbiztonság: Az adatbiztonsággal kapcsolatos rendelkezéseket a Tájékoztató VII. fejezete, továbbá az Adatkezelők belső informatikai szabályzatai tartalmazzák.
 
Egyebek: Cégünk nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt.
 

  2. Marketing célú adatkezelések

 
 
Az általuk forgalmazott termékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatban elektronikus hírleveleket küldünk az info@wienerberger.hu e-mail címről azon érintettek számára, akik elektronikus hírlevél küldéséhez előzetesen kifejezett hozzájárulásukat adták.
Ha kitölti a hírlevélre való regisztrálást szolgáló webes űrlapot, akkor az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag annak ellenőrzésére használjuk, hogy Ön-e az, aki a megadott e-mail cím tulajdonosa és aki meg kívánja kapni a hírlevelet, illetve, hogy összeállítsunk egy levelezési listát és kielemezzük a hírlevelünk használatát. Az Ön adatai kizárólag akkor használhatók fel más célokra is, ha Ön hozzájárul az ilyen célú felhasználásokhoz.
Annak érdekében, hogy személyre szabott hírlevelet tudjunk küldeni, szükségünk van foglalkozás és érdeklődési kör adatára is.
Hírlevelünkről - bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen - leiratkozhat a leiratkozas@wienerberger.hu e-mail címre történő e-mail küldésével, az 1119 Budapest, Bártfai u. 34. címre történő postai levél küldésével, illetve a hírlevél alján szereplő leiratkozás linkre történő kattintással.
 
Adatkezelés célja
Hírlevél küldése termékeinkkel, szolgáltatásainkkal kapcsolatos akciókról, programokról.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, megszólítás, e-mail cím, foglalkozás, érdeklődési kör.
Érintett
Hírlevélre feliratkozók.
Adatkezelés időtartama
Az Ön adatait a hírlevél küldéshez történő hozzájárulás visszavonásáig kezeljük.
 
 
Ha nyereményjátékot hirdetünk meg, jelentkezhet rá a vonatkozó nyereményjáték szabályzatban meghatározott adatoknak, tipikusan nevének és e-mail címének megküldésével. Amennyiben a nyereményt Ön nyerte meg, a nyeremény átadása érdekében postai címét is rögzítjük.
A nyereményjáték történhet közösségi oldalon, például a facebook.com oldalon, vagy más fórumon keresztül is, akár a rendezvény helyszínén is.
 
Adatkezelés célja
Nyereményjáték lebonyolítása, nyertesek értesítése és nyeremény átadása.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, kiszállítási cím (nyertes esetén).
Érintett
Nyereményjátékban résztvevők.
Adatkezelés időtartama
Az Ön adatait a nyereményjáték lezártáig, nyertes esetén pedig a Számviteli tv. szerinti 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) kezeljük.
Adatfeldolgozó
Facebook, www.facebook.com: platform biztosítása a nyereményjáték megszervezezésének, lebonyolításának.
 
 
A programunk segítségével megtudhatja, hogy a kiválasztott kerámia tetőcserép hogyan mutatna az Ön házán.
 
Adatkezelés célja
Tető-látványtervező program igénybevétele, tető-látványterv készítése.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám.
Érintett
Látványterv igénylője.
Adatkezelés időtartama
Igény elküldésétől számított 1 év.
Adatfeldolgozó
Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien): tárhely-szolgáltató.
 
 
Partnerkereső programunk segítségével az érdeklődő megtudhatja, hogy az általa megadott területen mely tetőfedőt és kereskedőt tudja elérni. Ön tetőfedőként vagy kereskedőként megadta személyes adatait cégünk részére, annak érdekében, hogy felületünkön megjelenítsük.
 
Adatkezelés célja
Partnerkereső program működtetése.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám.
Érintett
Tetőfedő, kereskedő természetes személy.
Adatkezelés időtartama
Hozzájárulás visszavonásáig.
Adatfeldolgozó
Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien): tárhely-szolgáltató.
 

3.    Kapcsolatfelvétel

 
 
Ha az információkéréshez, ingyenes szaktanácsadáshoz kapcsolattartási űrlapot használ, akkor az Ön által megadott információk, az Ön elérhetőségét is beleértve, felhasználásra kerülnek a kérés feldolgozásához, és azokat eltároljuk a további kérdések felmerülése esetén történő későbbi felhasználás céljából. A tanácsadás nem teljes körű, a nyújtott információkért felelősséget nem vállalunk.
 
Adatkezelés célja
Szaktanácsadás nyújtása.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám, ország, város, utca, házszám, foglalkozás, hol hallott rólunk kérdésre válasz, feltett szakkérdés.
Érintett
Információt igénylő.
Adatkezelés időtartama
Kérdés elküldésétől számított 1 év.
Adatfeldolgozó
Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien): tárhely-szolgáltató.
 
 
Amennyiben információt szeretne kapni arról, hogy mennyi cserépre van szüksége épülő házához vagy felújításra váró tetőjéhez, lehetőség szerint 5 munkanapon belül elküldjük Önnek a szükséges tetőcserép mennyiséget, ha a weboldalon található e-mail címre megküldi a kért adatokat, rajzokat.
 
Adatkezelés célja
Cserépmennyiség-számítás készítése, tájékoztatás nyújtása.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, küldött adatok, rajz.
Érintett
Cserépmennyiség-számítást igénylő.
Adatkezelés időtartama
Válaszadástól számított 1 év.
 
  3.3.   Tájékoztató anyagok megrendelése
 
Ha Ön tájékoztató anyagok megküldését kéri tőlünk, azt ingyenesen teljesítjük Önnek és az Ön által megadott személyes információkat kizárólag megrendelésének feldolgozásához használjuk fel.
 
Adatkezelés célja
Tájékoztató anyagok megrendelése és megküldése.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, lakcím.
Érintett
Tájékoztatót igénylő.
Adatkezelés időtartama
Tájékoztató anyag megküldését követő 1 év.
 
 
Ha Ön e-mailben felveszi a kapcsolatot munkatársunkkal, igyekszünk a lehető legrövidebb időn belül választ adni kérdésére.
 
Adatkezelés célja
Tájékoztatás nyújtása, válaszadás, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám, kérés tartalma.
Érintett
E-mail küldője.
Adatkezelés időtartama
Adatait a cél megvalósulásáig, a hozzájárulás visszavonásáig, vagy maximum 1 évig tároljuk.
 
 
Amennyiben kollégánk nyilvános adatbázisból vagy egyéb forrásból elérhetőséggel rendelkezik Önhöz, felveheti Önnel a kapcsolatot (e-mailben vagy telefonon keresztül) úgy, hogy Ön még nem ügyfelünk. Az Önnel való további egyeztetésekre kizárólag a hozzájárulásával kerülhet sor.
 
Adatkezelés célja
Tájékoztatás nyújtása, értékesítés növelése.
Adatkezelés jogalapja
Kapcsolatfelvétel cégünk jogos érdeke alapján (pl. üzletszerzés), a kommunikáció pedig azt követően hozzájárulás alapján történik. [GDPR 6. cikk (1) a) és f)]
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám.
Érintett
Megkeresett személy (kivitelező, beruházó, építész, tetőfedő).
Adatkezelés időtartama
Cél megvalósulásáig.
Forrás
E-build információs adatbázis, nyilvánosan elérhető információk.
 
 
Amennyiben cégünk Önnel szerződést kötött vagy ha cégében Ön kapcsolattartóként került megjelölésre, úgy a szerződéses jogviszonnyal kapcsolatban cégünk megkeresheti Önt a megadott elérhetőségein keresztül. Megkeresésünk általában e-mailben vagy telefonon keresztül történik.
 
Adatkezelés célja
Tájékoztatás nyújtása, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja
Cégünk és a szerződéses partner jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám.
Érintett
Kapcsolattartó.
Adatkezelés időtartama
Az Ön kapcsolattartói minőségének megszűnéséig. Amennyiben az Ön adatait kapcsolattartóként egy szerződés tartalmazza, a szerződésre vonatkozó elévülési időig.
Forrás
Amennyiben Ön céges kapcsolattartó, adatát Öntől vagy cégétől kaptuk meg.
 
 
Amennyiben cégünk munkatársa részéről Ön átadja névjegykártyáját, névjegykártyáját és az azon lévő személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:
 
Adatkezelés célja
Kapcsolatépítés és kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, cím, telefonszám, e-mail cím, beosztás.
Érintett
Névjegykártya tulajdonosa.
Adatkezelés időtartama
Hozzájárulás visszavonásáig.
 
 
Amennyiben cégünk az Ön részére postai úton küldeményt (pl. levél, szerződés) küld, iktatórendszerünkben a címzettel és a küldeménnyel kapcsolatos adatok rögzítésre kerülnek.
 
Adatkezelés célja
Küldemény nyomon követése, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja
Cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
Kezelt adatok köre
Név, cím, küldemény azonosítója, kiküldés ideje.
Érintett
Címzett.
Adatkezelés időtartama
A postanyilvántartás 5 év eltelte után selejtezésre kerül.
Adatfeldolgozó
Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): levelek, posta küldemények szállítását végzi.
 

4.    Megrendelések

 
Az ajánlatokat és megrendeléseket elektronikus adatbázisokban, a megrendelésekhez kapcsolódó dokumentációkat (pl. számla, szállítólevél) elektronikusan, illetve papír alapon tároljuk.
 
Általánosságban cég formában működő kereskedőpartnereik részére értékesítünk (elektronikusan működő webshopon keresztül, melyet csak szerződött partnereik vehetnek igénybe). Ebben az esetben a kereskedői kapcsolattartók személyes adatait kezeljük jogos érdek alapján [GDPR 6. cikk (1) f)]. Amennyiben az értékesítés természetes személy (pl. egyéni vállalkozó, munkatárs) részére történik, úgy az ő személyes adataikat kezeljük a szerződéskötés jogalapjával [GDPR 6. cikk (1) b)].
 
Amennyiben Ön szerződött kereskedőpartnerünk kapcsolattartója, ajánlatot vagy megrendelést akkor tud leadni, ha előzetesen webshopunkba regisztrált. A regisztrációhoz az Ön hozzájárulása alapján kezeljük az Ön nevét, e-mail címét, jelszó emlékeztető kérdését és válaszát. Amennyiben a webshop felületére 2 éven keresztül nem lép be, személyes adatait a webshopban anonimizáljuk. A webshopba történő regisztrációval kapcsolatban részletesebb tájékoztatást a regisztrációkor nyújtunk.
 
 
a) Amennyiben Ön céges kereskedőpartnerünk kapcsolattartója, adatait az alábbiak szerint kezeljük:
 
Adatkezelés célja
Ajánlatkérés; ajánlat feldolgozása.
Adatkezelés jogalapja
Jogos érdek. [GDPR 6. cikk (1) f)]
Kezelt adatok köre
Név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, megrendelni kívánt termékek.
Érintett
Ajánlatot küldő kapcsolattartója.
Adatkezelés időtartama
Adatait az ajánlat érvényességéig tároljuk.
 
 
b) Amennyiben Ön természetes személyként ajánlatot kíván leadni részünkre, adatait az alábbiak szerint kezeljük:
 
Adatkezelés célja
Ajánlatkérés; ajánlat feldolgozása.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, megrendelni kívánt termékek.
Érintett
Ajánlat küldő.
Adatkezelés időtartama
Adatait az ajánlat érvényességéig tároljuk.
 
 
a) Amennyiben Ön céges kereskedőpartnerünk kapcsolattartója, adatait az alábbiak szerint kezeljük:
 
Adatkezelés célja
Megrendelés feldolgozása, teljesítése, teljesítése érdekében kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja
Jogos érdek. [GDPR 6. cikk (1) f)]
Kezelt adatok köre
Név, felhasználónév, e-mail cím, jelszó, megrendelni kívánt termékek.
Érintett
Megrendelő kapcsolattartója.
Adatkezelés időtartama
A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, szerződéseket a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben elévülési idő elteltéig.
Adatfeldolgozó
Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien): az SAP rendszer karbantartását végzi.
Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.
 
 
b) Amennyiben Ön természetes személyként megrendelést kíván leadni részünkre, úgy adatait az alábbiak szerint kezeljük:
 
Adatkezelés célja
Megrendelés feldolgozása, teljesítése, nyilvántartása; számlázás.
Adatkezelés jogalapja
Szerződés teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) b)]
Kezelt adatok köre
Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, adószám, megrendelt termékek.
Érintett
Megrendelő.
Adatkezelés időtartama
A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó megrendeléseket, szerződéseket a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben elévülési idő elteltéig.
Adatfeldolgozó
Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien): az SAP rendszer karbantartását végzi.
Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.
 
c) Amennyiben a termék átvételére a megrendelő személyétől eltérő személy jogosult, az átvevő személy adatait a megrendelő adja meg részünkre. Ebben az esetben a megrendelő köteles az átvevőt tájékoztatni arról, hogy adatai részünkre átadásra kerülnek, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy ez megfelelő jogalappal történjen. Az átvevő adatait az alábbiak szerint kezeljük:
 
Adatkezelés célja
Ajánlatkérés, megrendelés teljesítése, termékek átadása, kiszállítása és értesítés küldése a kiszállításról.
Adatkezelés jogalapja
Cégünk és a vevő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
Kezelt adatok köre
Név, kiszállítási cím, e-mail cím, telefonszám.
Érintett
Termék átvevője.
Adatkezelés időtartama
A számviteli bizonylatokat és az azokat alátámasztó iratokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.
Egyéb esetben a megrendeléshez kapcsolódó elévülési idő elteltéig.
Adatfeldolgozó
Wienerberger AG (székhely: Wienerberg City, Wienerbergstr. 11., 1100 Wien): az SAP rendszer karbantartását végzi.
Dream Interactive Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 24.): SMS küldő szolgáltatást nyújt.
DLG Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.): a WTS fuvarozói felület karbantartását végzi.
Fuvarozó cég (szerződött partnerünk): Az átvevő adatai átadásra kerülnek a fuvarozó részére a termékek kiszállításának céljából.
Forrás
Szerződött kereskedőpartnerünk.
 
 
Adatkezelés célja
A megrendelésekkel kapcsolatos számla kiállítása.
Adatkezelés jogalapja
Jogszabályi kötelezettség teljesítése. [GDPR 6. cikk (1) c)]
Kezelt adatok köre
Név, cím, telefonszám.
Érintett
Szerződő fél.
Adatkezelés időtartama
A számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.
Adatfeldolgozó
Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.
 
 
Adatkezelés célja
A megrendelések teljesítése, kiszállítása, illetve a fuvarozóval való kapcsolattartás érdekében felvesszük a sofőr adatait.
Adatkezelés jogalapja
Cégünk és a vevő jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
Kezelt adatok köre
Név, telefonszám, rendszám.
Érintett
Sofőr.
Adatkezelés időtartama
A számviteli bizonylatokat (pl. szállítólevél) a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk. Egyéb esetben elévülési idő elteltéig.
Adatfeldolgozó
DLG Kft. (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 108-112.): a WTS fuvarozói felület karbantartását végzi.
Dream Interactive Kft. (székhely: 1027 Budapest, Medve utca 24.): SMS küldő szolgáltató.
Forrás
Szerződött fuvarozópartnerünk.
Címzett
Az átvevő személy SMS-ben értesítést kap a kiszállítással kapcsolatos információkról, melynek kapcsán átadásra kerül a sofőr rendszáma.
 

5.    Megállapodással kapcsolatos adatkezelések

 
 
Amennyiben cégünk megállapodást köt Önnel (pl. termékértékesítés, bérleti szerződés, megbízási szerződés, stb.), a megállapodásban az alábbi adatait vesszük fel és azokat az alábbiak szerint kezeljük.
 
Adatkezelés célja
Megállapodás írásbeli rögzítése, nyilvántartása, teljesítése.
Adatkezelés jogalapja
Szerződéskötés. [GDPR 6. cikk (1) b)]
Kezelt adatok köre
Név, cím, telefonszám, e-mail cím, adószám, bankszámlaszám, munkakör, aláírás.
(A szerződés jellegétől függően a személyes adatok köre bővülhet, azonban a szerződés csak a feltétlenül szükséges adatokat tartalmazza.)
Érintett
Természetes személy szerződő fél.
Adatkezelés időtartama
A szerződés lejártától számított 10 évig tároljuk (tekintettel a Ptk. szerinti elévülési időre és jellegére, továbbá figyelembe véve, hogy a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.) Bizonyos megállapodások esetén a garancia idejéig tároljuk.
Adatfeldolgozó
Iron Mountain Kft. (székhely: 1093 Budapest, Czuczor utca 10. IV. és V.): a Számviteli tv. szerint kötelezően megőrizendő dokumentumok archiválását és megsemmisítését végzi.
 
 
Adatkezelés célja
Fizetési felszólítás küldése, egyéb úton igényérvényesítés (pl. hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése).
Adatkezelés jogalapja
Cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
Kezelt adatok köre
Név, cím.
Érintett
Szerződő fél.
Adatkezelés időtartama
A dokumentációkat a Ptk. szerinti elévülési idő elteltéig, illetve aktív partnerünk esetén 10 évig kezeljük.
Adatkezelő
Budapesti székhelyű ügyvédi iroda: ügyvédi meghatalmazás alapján felszólító levél készítését és kiküldését végzi.
Adatfeldolgozó
Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): levelek, postai küldemények szállítását végzi.
 
 
Adatkezelés célja
Egyenleg nyomonkövetése, egyenlegről (pl. tartozásról) információ küldése, kapcsolattartás.
Adatkezelés jogalapja
A szerződő fél és cégünk jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
Kezelt adatok köre
Név, cím.
Érintett
Szerződő fél.
Adatkezelés időtartama
1 év
Adattovábbítás
Ügyben eljáró ügyvédi iroda, könyvvizsgáló, NAV részére kérés esetén.
Adatfeldolgozó
Magyar Posta Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.): levelek, postai küldemények szállítását végzi.
 

6.    Programok, rendezvények, pályázatok

 
 
Időről időre partnereink számára rendezvényeket szervezünk, amelyen a részvétel önkéntes. A rendezvények során tömegfelvételek és egyéni felvételek is készül(het)nek, melyre a meghívóban, regisztrációkor és a rendezvény ideje alatt is felhívjuk a figyelmet. Az elkészült videó-, illetve fényképfelvételeket belső céges kommunikációs felületünkön, illetve az interneten (pl. Facebook oldal, honlap) közzétesszük. Amennyiben nem kíván szerepelni a felvételeken, illetve tiltakozik az Ön szereplésével készülő felvételek nyilvánosságra hozatalával szemben, kérjük jelezze adatvédelmi tisztviselőnk részére, és haladéktalanul intézkedünk kérése teljesítése érdekében.
 
Adatkezelés célja
Rendezvény megszervezése, résztvevők nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás, [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, telefonszám.
Érintettek
Rendezvényen résztvevők.
Adatkezelés időtartama
A számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.
Adatfeldolgozó
Rendezvényügynökség (pl. ülésrend esetén).
Adatközlés
Szálloda felé a rendezvényre érkezők elszállásolásának céljából.
 
 
Adatkezelés célja
Fénykép- és videófelvételeket cégünk népszerűsítése érdekében, illetve az események dokumentálása céljából készítünk és teszünk közzé.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás, illetve amennyiben a rendezvényen csak úgy van lehetőség részt venni, hogy arról felvételek készülnek: cégünk jogos érdeke.  [GDPR 6. cikk (1) a) éf f)]
Kezelt adatok köre
Fénykép- és videó felvétel.
Érintettek
Rendezvényen résztvevők.
Adatkezelés időtartama
5 év.
Adatfeldolgozó
Fényképet készítő cég
Nyilvánosságra hozatal
Social media csatornákon keresztül, honlapon, prospektusokban, más előre meghatározott módon, fórumon.
 
 
Rendszeresen szervezünk képzéseket pl. építészek, tetőfedők számára, amelyekre önként lehet jelentkezni.
 
Adatkezelés célja
Képzés szervezése.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, munkahely, munkakör, lakcím, e-mail cím, cégnév, telefonszám, kamarai szám.
Érintett
Képzésen résztvevők.
Adatkezelés időtartama
1 év, 5 év Kamarai képzés esetén, a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel) tároljuk.
Adattovábbítás
Építész képzés esetén az Építész Kamara részére továbbítjuk az adatokat jogi kötelezettség alapján.
 
 
Különböző témákban időnként pályázatot hirdetünk meg (pl. tetőfedő rangadó, diplomadíjpályázat).
 
Adatkezelés célja
Pályázaton részvétel, nyertes részére ajándék átadása.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, e-mail cím, születési dátum, telefonszám.
Érintett
Pályázó.
Adatkezelés időtartama
Résztvevők esetén a cél megvalósulását követő 1 évig, a nyertes esetében a számviteli bizonylatokat a Számviteli tv. 169. § (2) bek. szerint 8 évig (+ 2 év az adóhatósági ellenőrzések ciklusára tekintettel).
Adatfeldolgozó
Nyertes részére ajándék átadása eseten a futár cég.
 
 
Székhelyünkön, telephelyeinken portaszolgálat működik. A portaszolgálat nyilvántartja a látogatók belépését és kilépését.
 
Adatkezelés célja
Belépés és távozás nyilvántartása, vagyonvédelem.
Adatkezelés jogalapja
Cég jogos érdeke. [GDPR 6. cikk (1) f)]
Kezelt adatok köre
Név, lakcím, dátum.
Érintett
Látogató, területre/ épületbe belépők.
Adatkezelés időtartama
24 óra (Szvt. 32. § alapján).
Adatfeldolgozó
Operating Kft. (székhely: 1103 Budapest, Sibrik Miklós út 30/C. 2. em. 7.): portaszolgálati, őrzés-védelmi tevékenységet végez.
 
 

7.    Álláshirdetésre jelentkezés

 
A https://wienerberger.hu/ címen elérhető honlapon, a Karrier Portál felületen és állásportálokon keresztül, dolgozói ajánlás útján és egyéb módokon lehetőség van cégünknél állásra jelentkezni. Kérjük, hogy az állás betöltéséhez nem szükséges adatokat (pl. hobbi) ne adja meg részünkre.
 
Adatkezelés célja
Konkrét álláshirdetésre vagy adatbázisba történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel, a pályáztatás folyamatának koordinálása.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás. [GDPR 6. cikk (1) a)]
Kezelt adatok köre
Név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, születési idő, fénykép, kísérőlevél, önéletrajz és az abban megadott egyéb személyes adatok.
Érintett
Jelentkezők, pályázók.
Adatkezelés időtartama
Konkrét álláshirdetésre jelentkezés esetén a pályázat lezártáig.
Adatbázisba történő jelentkezés esetén 1 év.
Adatfeldolgozók
Állásportálok, profession.hu,
Beck & Partners Kft. (székhely: 1119 Budapest, Bártfai utca 15-17.): fejvadász cég,
Evolution Consulting Kft. (székhely: Miskolc, Báthory István u. 12.): Karrier Portál üzemeltetését végzi.
 

8.    Minőségi kifogások

 
Amennyiben az általunk forgalmazott termékkel kapcsolatban minőségi kifogást jelent be cégünknél, azt jegyzőkönyv felvétele mellett – a szükséges szakértelemmel rendelkező kollégák bevonása mellett – kivizsgáljuk és elbíráljuk. Személyes adatait - a reklamációs dokumentumokban - papír alapon, továbbá elektronikus adatbázisunkban tároljuk.
 
Adatkezelés célja
Az Adatkezelők által kínált termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése, elbírálása, nyilvántartása.
Adatkezelés jogalapja
Hozzájárulás alapján indul az ügyintézés, a jegyzőkönyv jogszabályi kötelezettség alapján készül. [GDPR 6. cikk (1) a) és c)]
Kezelt adatok köre
Panasz egyedi azonosítószáma, név, lakcím, telefonszám, bankszámlaszám (pénzbeli kártérítés esetén), a panaszbejelentés helye és ideje, a panaszbejelentés módja, kapcsolódó dokumentumok (pl. jegyzőkönyv, bejelentő lap), fotó.
Érintett
A reklamáció kapcsán a panaszt benyújtó vevő, a kereskedő és az Adatkezelő ügyintéző munkatársa adatait tároljuk.
Adatkezelés időtartama
A panaszról felvett jegyzőkönyvek és kapcsolódó iratok tekintetében az Adatkezelők jogos érdeke alapján:
- a Wienerberger termékek esetében 10 év;
- a Tondach termékek esetében 33 év (a garancia ideje: 33 év).
A reklamációs adatbázisban 2 évig tartjuk nyilván a személyes adatokat.
 
 

9.    Kamerás megfigyelőrendszer

 
Székhelyünkön és telephelyeinken kamerás megfigyelőrendszert működtetünk, amelyre táblák, illetve matricák segítségével felhívjuk a látogatók figyelmét.
A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről a helyben elérhető kameraszabályzaton és a kifüggesztett kamerás tájékoztatón keresztül kaphat bővebb tájékoztatást.
 

10.  Egyéb adatkezelések

 
A jelen Tájékoztatóban nem szereplő adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást, továbbá lojalitás programunkhoz, illetve nyereményjátékainkhoz kapcsolódóan külön tájékoztatók elérhetők az adott programhoz tartozó felületen.
 
Termékinformációnkkal, vásárlói kosár készítésével kapcsolatos szolgáltatásunkat a shop.wienerberger.hu oldalon érheti el, amely felülethez tartozó adatkezelési tájékoztatást az oldal adatkezelési tájékoztató menüpontja alatt érheti el.
 

III. Sütik, webjelzők

 
Az adatbiztonság miatt és a felhasználó-barátság kialakítása érdekében nem személyes adatokat is gyűjtünk az online szolgáltatásaink használatával kapcsolatosan. Tároljuk például a használt internetes böngésző, az operációs rendszer, a weboldalunk előtt utoljára felkeresett weboldal adatait, a weboldalunkon tett látogatások számát és az ott átlagosan eltöltött időt, valamint a behívott oldalak adatait is.
 
Az ilyen automatikusan gyűjtött adatok nem kapcsolódnak a más forrásból származó adatokhoz. Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy visszamenőleges hatállyal ellenőrizzük az ilyen adatokat, ha törvénysértő használatra vonatkozó konkrét értesítést kapunk.
 
Az online szolgáltatásaink úgynevezett sütiket (cookies) és webjelzőket (web beacons) használnak. A sütik nem okoznak semmilyen kárt a számítógépben. Ezek konfigurációs beállításokat tartalmazó kis adatcsomagok, amelyek elősegítik az online szolgáltatások felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tételét. Azonkívül a sütik bizonyos felhasználói funkciók megvalósítását is szolgálják.
  

1.    Sütik (cookiek)

 
Az online szolgáltatásaink jellemzően „munkamenet sütiket” használ, melyek a böngésző bezárásakor automatikusan törlődnek. Esetenként „állandó sütiket” is használnak, amelyek addig az eszközén maradnak, amíg le nem járnak, vagy amíg manuálisan nem törlik azokat. Az állandó sütik lehetővé teszik, hogy a következő látogatáskor felismerjük a böngészőjét. A „harmadik féltől származó sütik”, vagyis harmadik fél szolgáltatók, pl. Google Inc., sütijeire vonatkozó tájékoztatást lásd az adott szolgáltató adatvédelmi szabályainál.
 
A böngésző vagy a mobileszközök adatvédelmének megfelelő beállítása lehetővé teszi, hogy Ön értesítést kapjon, valahányszor sütit küldenek az eszközére, így Ön eseti alapon eldöntheti, hogy engedélyezi vagy megtiltja azok használatát. Emellett csak bizonyos esetekben vagy alapbeállításként letilthatja a sütik fogadását, és aktiválhatja a sütik automatikus törlését a böngésző minden egyes bezárásánál. Azt azonban mindig szem előtt kell tartani, hogy a sütik inaktiválása esetén az online szolgáltatások egyes funkciói nem lesznek teljesen elérhetők.
 
A sütikről bővebb információt itt talál: https://wienerberger.hu/cookies
 

2.    Webjelzők

 
A sütik mellett ún. webjelzőket is használunk (amelyeket oldalcímkének is nevezhetünk) a weboldalunk vagy a hírleveleink hatékonyságának kielemzésére. Például a hírleveleink és a HTML e-mailjeink olyan webjelzőket tartalmazhatnak, amelyek képesek megállapítani, hogy az e-mailt vagy az e-mailben küldött linket megnyitották-e. Az ilyen információk elősegítik az e-mail szolgáltatásunk javítását, és a tartalmainknak a felhasználók igényeihez történő igazítását. Az e-mail törlése a webjelzőt is törli. A normál szöveges e-mailek magától értetődően nem tartalmaznak webjelzőket.
 

IV. Webelemzési szolgáltatások (www.wienerberger.hu)

 

1.    Webelemzés általánosságban

 
A működés folyamatos optimalizálása és a maximális felhasználó-barátság érdekében az online szolgáltatásaink egy része az itt felsorolt webelemzési szolgáltatásokat és közösségi plugin-okat használja. Az erre a célra használt adatok típusa kizárólag nem személyes adat.
 

2.    Külső szolgáltatók

 
 
A Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA, Google Analytics rendszere sütiket, vagyis a számítógépen tárolt szöveges adatcsomagokat használ annak kielemzésére, hogy Ön miként használja az online szolgáltatásainkat. Általában a süti által az Ön felhasználói magatartására vonatkozóan összegyűjtött adatokat az USA-ban található Google szerverre továbbítják, és ott tárolják. Abban az esetben, ha az online szolgáltatásoknál aktiválják az IP anonimizálást, a Google már az Európai Unió tagállamaiban és az Európai Gazdasági Térségben lerövidíti az IP címet. Csak rendkívüli esetben továbbítják a teljes IP címet az USA-ban lévő Google szerverre, és rövidítik le ott. Ezeket az információkat a Google az online szolgáltatások működtetőjének megbízásából arra használja, hogy kiértékelje az online szolgáltatások Ön általi használatát, jelentéseket állítson össze ezekről a tevékenységekről, valamint az online szolgáltatások használatával és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetője felé. Az Ön böngészője által a Google Analytics keretében továbbított IP címet nem vezetik össze a Google birtokában lévő más adatokkal. A sütik mentése a böngésző szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. Azonban ilyen esetben nem lesz képes teljes mértékben kihasználni az online szolgáltatások minden funkcióját. A sütik által generált adatok gyűjtése és azoknak a Google általi felhasználása megakadályozható az alábbi linken található böngésző plugin letöltésével és telepítésével (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en). A felhasználási feltételekre és az adatvédelmi szabályokra vonatkozó részletes információk itt találhatók:
www.google.com/analytics/terms/gb.htmlorhttps://www.google.com/policies/ /.
 
 
A Facebook Inc. cég, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, plugin-jai a Facebook logójáról vagy a „Megosztás” gombról ismerhető fel. A Facebook plugin-ok áttekintéséhez kattintson ide: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Amikor az online szolgáltatásainkat használja, a plugin közvetlen kapcsolatot hoz létre az Ön böngészője és a Facebook szerverei között. Ily módon a Facebook tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásokat használja. Amikor rákattint a Facebook „Megosztás” gombjára, miközben be van jelentkezve a Facebook fiókjába, az online szolgáltatásaink tartalmait hozzá tudja kapcsolni a Facebook profiljához. Ekkor a Facebook össze tudja kötni az online szolgáltatásaink használatát az Ön felhasználói fiókjával. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nem rendelkezünk semmilyen ismeretekkel a továbbított adatok tartalmát és azoknak a Facebook általi felhasználását illetően. További információkért olvassa el a Facebook adatvédelmi irányelveit: https://www.facebook.com/policy.php. Ha nem kívánja engedélyezni, hogy a Facebook összekapcsolja az online szolgáltatásaink használatát az Ön Facebook felhasználói fiókjával, kérjük, jelentkezzen ki a Facebook felhasználói fiókjából.
 
 
A YouTube-ot a Google cég, vagyis a YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA, működteti. Amikor valamelyik, YouTube pluginnel rendelkező online szolgáltatásunkat használja, akkor az rákapcsolódik a YouTube szerverekre, és az igénybe vett online szolgáltatással kapcsolatos információk továbbításra kerülnek a YouTube szerverekhez. Ha Ön be van jelentkezve a YouTube fiókjába, akkor ezzel a YouTube számára lehetővé teszi, hogy a böngészési tevékenységét közvetlenül összekapcsolja a felhasználó profiljával. Ez a YouTube fiókból való kijelentkezéssel akadályozható meg. A YouTube adatfelhasználásával kapcsolatos további információkat lásd a YouTube adatvédelmi irányelveinél: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.
 
 
A Twitter szolgáltatást a Twitter Inc. cég, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, nyújtja. A Twitter alkalmazás és a „re-tweet” funkció használatakor az Ön által használt online szolgáltatások összekapcsolásra kerülnek a Twitter fiókkal, és erről a többi felhasználó is tájékoztatást kap. Ezzel egyidejűleg adatok kerülnek továbbításra a Twitter alkalmazásba. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a Twitter által felhasználásukról. A további információkat lásd a Twitter adatvédelmi irányelveinél: http://twitter.com/privacy. A Twitter fiók adatvédelmi beállításai megváltoztathatók, lásd: http://twitter.com/account/settings.
 
 
A Linkedlin hálózat működtetője a LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Minden olyan alkalommal, amikor a LinkedIn funkciókat tartalmazó online szolgáltatásaink valamelyikét használja, kapcsolat létesül a LinkedIn szerverekkel. A LinkedIn tájékoztatást kap arról, hogy Ön az IP címével az online szolgáltatásainkat használja. Amikor a LinkedIn programnál rákattint az „Ajánlás” gombra, miközben be van jelentkezve a LinkedIn fiókjába, az online szolgáltatásaink használata összekapcsolható Önnel és a felhasználói fiókjával. Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online szolgáltatások nyújtójaként nincs tudomásunk a továbbított adatok tartalmáról és a LinkedIn általi felhasználásukról. A további információkat lásd a LinkedIn adatvédelmi irányelveinél: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

V. A személyes adatok közlése

 
Az Ön által kért interakció jellegétől függően (pl. visszahívás, megrendelés feladás, szolgáltatáskérés, tájékoztatás stb.), az Ön adatai átadhatók a megrendelés teljesítésében résztvevő harmadik feleknek (pl. csomagküldő cégek, bankok stb.) vagy a Wienerberger Csoport más cégeinek. Ezenfelül az adatok átadását kérhetik tőlünk a jogi követelmények teljesítése, illetve a jogok és megállapodások érvényesítése érdekében.
 

1.    A törvények és hasonló kötelezettségek betartása

 
Az Ön személyes adatait a következő célból továbbíthatjuk:
(i) a törvények, jogszabályok, állami hatóságok által kiadott utasítások vagy kötelező érvényű rendelkezések érvényesítése vagy betartása,
(ii) biztonsági fenyegetések, csalás vagy más bűncselekmények felderítése és megelőzése,
(iii) az Adatkezelők vagy harmadik felek jogainak és tulajdonának megvédése és/vagy érvényesítése, és
(iv) a saját alkalmazottaink és a harmadik felek alkalmazottai jogainak és személyes biztonságának megvédése.
 

2.    Adattovábbítás harmadik felekhez

 
Bizonyos megrendelések teljesítéséhez és meghatározott szolgáltatások nyújtásához külső szolgáltatókat veszünk igénybe (pl. fuvarozók). Az ilyen szolgáltatók számára, kizárólag az általunk adott megbízások teljesítése céljából megengedett az általunk összegyűjtött és feldolgozott adatok felhasználása és továbbítása. Ez esetben az adatokat adatfeldolgozó részére adjuk át.
 
Cégünknek hatósági ellenőrzés esetén (pl. NAV) az adott hatóság, illetve könyvvizsgálat elvégzésekor a könyvvizsgáló rendelkezésére kell bocsátania a kért adatokat, iratokat, amelyek személyes adatokat tartalmazhatnak. Cégünk továbbá jogérvényesítés (pl. felszólító levél, peres vagy egyéb eljárás) esetén átadja a szükséges személyes adatokat a megbízott ügyvédi iroda részére. Ezen esetekben adattovábbítás történik.
 

3.    Adatfelhasználás a Cégcsoporton belül

 
Az Adatkezelők a Wienerberger Csoport tagjai, amely egy olyan nemzetközi cégcsoport, amely határokon átnyúló belső eljárási szabályokkal, struktúrákkal és műszaki rendszerekkel rendelkezik. Az Ön személyes adatait felhasználhatjuk a Wienerberger Csoport EU részlegén belül, és szükség esetén a más országokban (EU-n belül) található telephelyeinkhez továbbíthatjuk azokat a jelen Tájékoztatónak megfelelően.
 
A csoportszintű adatvédelmi útmutatásokat és eljárásokat úgy alakítottuk ki, hogy azok egyformán magas szintű adatvédelmet garantáljanak minden országban, ahol tevékenységeket folytatunk. A csoport cégeinek teljes listájához kattintson az alábbi linkekre: https://www.wienerberger.com/contact vagy https://www.wienerberger.com/the-company/company-sites.
 

4.    Jogok védelme

 
Ha okunk van azt feltételezni, hogy az Adatkezelők, a szállítók, az ügyfelek, vagy a harmadik felek jogai és tulajdonai sérültek vagy sérülhetnek, akkor az Ön személyes adatait felhasználhatjuk vagy átadhatjuk az ilyen jogok és/vagy tulajdonok megvédése érdekében.
Ezenfelül fenntartjuk a jogot arra, hogy kiadjuk az Ön adatait, ha azt a törvények vagy az illetékes hatóságok rendeletei előírják a jogszerűségnek a weboldalainkon ismertetett eljárás szerinti védelme és a fent említett jogok megvédése érdekében.
 

VI. Érintettek jogai

 

1.    Az érintettek egyes jogai

 
 
Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak arról, hogy személyes adatait maga az adatkezelő (illetve az adatfeldolgozó) kezeli-e.
 
Az érintett kérelmére az Adatkezelők tájékoztatást adnak (többek között):
-        a kezelt adatokról és személyes adatok kategóriáiról,
-        az adatkezelés céljáról, forrásáról,
-        az adatkezelés jogalapjáról,
-        az adatkezelés időtartamáról (vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól),
-        a címzettekről,
-        adatfeldolgozó adatairól, ha adatfeldolgozót vett igénybe,
-        az érintett személyes adatainak továbbítása esetén, az adattovábbítás jogalapjáról, céljáról és címzettjéről,
-        az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről,
-        érintett jogairól, panasz benyújtásának jogáról.
 
Az Adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát – kérés esetén - az érintett rendelkezésére bocsátják.
 
 
Az érintett kérésére az Adatkezelők törlik az adatot, ha:
-        a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
-        az érintett hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek más jogalapja nincsen;
-        az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincsen elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
-        a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
-        a személyes adatokat az Adatkezelőkre alkalmazandó jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
-        a személyes adatok gyűjtésére GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
 
Az Adatkezelők törlik az adatot, ha:
-        a törlést jogszabály, Európai Unió jogi aktusa, a NAIH vagy a bíróság elrendelte;
-        a zárolás időtartama eltelt (és a zárolás az Info tv. 19. § (1) b)-d) pontja alapján lett elrendelve).
 
A törléshez (elfeledtetéshez való jog) korlátai:
-        a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása;
-        a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőkre alkalmazandó jogi kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása;
-        népegészségügy területét érintő közérdek;
-        ha az adatkezelés szükséges közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést;
-        jogi igények előterjesztése, érvényesítése, illetve védelme.
 
 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést.
 
Az adatokat zárolni kell, ha
-        az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát;
-        az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
-        az Adatkezelőknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
-        az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelők jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben;
-        az adatkezelés jogellenes és emiatt az adatok törlésének lenne helye, de az érintett írásbeli nyilatkozata vagy az Adatkezelők rendelkezésére álló információk alapján megalapozottan feltételezhető, hogy az adatok törlése sértené az érintett jogos érdekeit;
-        az adatkezelés jogellenes és emiatt az adatok törlésének lenne helye, de az Adatkezelő vagy közfeladatot ellátó szerv által vagy részvételével végzett, jogszabályban meghatározott vizsgálatok, eljárások során az adatok bizonyítékként való megőrzése szükséges;
-        az adatkezelés jogellenes és emiatt az adatok törlésének lenne helye, de az Info tv. 12. § (2) bekezdésében foglalt dokumentációs kötelezettség teljesítése céljából az adatok megőrzése szükséges.
 
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, jogi igények érvényesítéséhez, más személy jogainak védelme érdekében, illetve közérdekből lehet kezelni.
 
 
Az érintett az alábbi esetekben tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen:
a)       az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
b)       az adatkezelés az Adatkezelők vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé.
 
Ha az érintett tiltakozik személyes adatainak kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban nem kezelhetők, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival, szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények érvényesítéséhez kapcsolódnak.
 
Az Adatkezelők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 nap alatt megvizsgálják, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoznak, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatják. Amennyiben a kérelmező tiltakozása megalapozott, az Adatkezelők az adatokat törlik, zárolják (korlátozzák) vagy egyéb lépést tesznek, a kérelemnek megfelelően.
 
 
 
Az Adatkezelők a személyes adatot helyesbítik, ha az a valóságnak nem felel meg (pontatlan, helytelen, hiányos).
 
Az Adatkezelők mentesülnek a helyesbítési kötelezettség alól, amennyiben:
a)       a pontos, helytálló, hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésükre és azokat az érintett sem bocsátja rendelkezésre;
b)       az érintett által rendelkezésre bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.
 
 
Az Infotv. alapján ha az Adatkezelők, illetve az adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban, illetve a GDPR-ban meghatározott előírásokat megsértik; és
a) amennyiben ezzel kárt okoznak, az érintett kártérítést követelhet; illetve
b) amennyiben a személyiségi jogát megsértik, az érintett sérelemdíjat követelhet.
 
Az Adatkezelők mentesülnek a felelősség alól, ha bizonyítják, hogy a kárt vagy a jogsérelmet az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
 
Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a személyiségi jogi jogsérelmet szenvedő személy szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.
 

2.    Eljárási szabályok

 
Az érintett jogait a jelen Tájékoztatóban meghatározott e-mail címre vagy postai címre küldött levél útján, díjmentesen gyakorolhatja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelők, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhatnak fel, vagy megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.
Az Adatkezelők a kérelmet kivizsgálják és a kérelem beérkezésétől számított 25 napon belül tájékoztatják az érintettet a fenti, bármely kérelem kapcsán hozott intézkedésről (pl. törlés, zárolás, helyesbítés), az intézkedés elmaradásának okáról vagy a válaszadás határidejének meghosszabbításáról. A válaszadás legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható, ha a kérelmek száma vagy a kérelem összetettsége miatt indokolt.
 

3.    Jogérvényesítési lehetőségek

 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy jogaik megsértése esetén:
 
A kérelmet megvizsgáljuk, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatjuk.
 
A pert - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék          előtt is megindíthatja.
 
 
 
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: +36 (1) 391-1400; honlap: http://www.naih.hu; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).
 

VII. Adatbiztonság

 
Gondoskodunk az adatkezelés biztonságáról és ennek érdekében megtesszük a szükséges és megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket. Biztosítjuk a személyes adatok bizalmasságát (pl. nyilvánosságra kerülés, jogosulatlan hozzáférés), sértetlenségét (megváltoztatás, módosítás, törlés) rendelkezésre állását (elérhetőség, visszaállíthatóság).
 
A fenti követelményeket – többek között – az alábbiak szerint teljesítjük:
 
 1. gondoskodunk arról - hardver és szoftver eszközök útján -, hogy az adatkezeléshez használt eszközökhöz (továbbiakban: adatkezelő rendszer) jogosulatlan személyek ne férhessenek hozzá;
 2. az elektronikus adatokat zárt, jelszóval védett informatikai rendszerben tároljuk;
 3. a személy adatokat tároló épületeket portaszolgálat őrzi; az érzékeny/ különleges adatok tárolására külön intézkedéseket vezettünk be (pl. zárt szekrényben tárolás);
 4. megakadályozzuk az adathordozók jogosulatlan olvasásának, másolásának, módosításának vagy eltávolításának lehetőségét,
 5. megakadályozzuk az adatkezelő rendszerbe a személyes adatok jogosulatlan bevitelének, valamint az abban tárolt személyes adatok jogosulatlan megismerésének, módosításának vagy törlésének lehetőségét, továbbá az adatkezelő rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés útján történő használatát,
 6. belső szabályzatok és utasítások útján gondoskodunk az adatok bizalmasságáról: a munkatárs köteles a birtokába jutott adatot csak és kizárólag az adatkezelés célja érdekében és csak a szükséges mértékben használni úgy, hogy azokhoz olyan személy, akiknek az adat kezelése a munkájához nem szükséges, ne ismerhesse meg; az adatkezelő rendszer használatára jogosult személyek kizárólag a hozzáférési engedélyben meghatározott személyes adatokhoz férhessenek hozzá,
 7. biztosítjuk, hogy ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés útján mely címzettnek továbbították vagy továbbíthatják, illetve bocsátották vagy bocsáthatják rendelkezésére,
 8. biztosítjuk, hogy utólag ellenőrizhető és megállapítható legyen, hogy mely személyes adatokat, mely időpontban, ki vitt be az adatkezelő rendszerbe,
 9. biztosítjuk, hogy adattovábbítás során vagy az adathordozó szállítása közben azokat jogosulatlanul ne lehessen megismerni, másolni, módosítani, törölni,
 10. a személyes adatokat kizárólag megfelelő jogalap birtokában továbbítjuk;
 11. a személyes adatokat csak a szükséges időtartamig kezeljük;
 12. biztosítjuk, hogy üzemzavar esetén az adatkezelő rendszer helyreállítható legyen, gondoskodunk az adatállományok helyreállításának lehetőségéről (biztonsági mentés), a vírusok elleni védelemről; a hordozó eszközök fizikai védelméről;
 13. biztosítjuk, hogy az adatkezelő rendszer működőképes legyen, a működése során fellépő hibákról jelentés készüljön, továbbá a tárolt személyes adatokat a rendszer hibás működtetésével se lehessen megváltoztatni,
 14. az adatbiztonság megőrzése érdekében belső szabályzatokat (pl. IBSZ, internethasználat és IT eszközök használatának szabályozása, vírusvédelmi szabályzat, információbiztonsági politika, stb.) bocsátottunk ki és a munkatársak tájékoztatást (képzést) kaptak;
 15. az informatikai megfelelőségi szint rendszeresen felülvizsgálatra és – szükség esetén – fejlesztésre kerül;
 16. az adatvédelmi incidensek kezelésére belső szabályzatot dolgoztunk ki és minden lehetséges intézkedést megteszünk azok elkerülése érdekében.
 

VIII. Egyéb rendelkezések

 
Fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsuk. Az utolsó módosítás dátumát a „Frissítve” sor jelzi.
 
Jelen dokumentum (ideértve annak tartalmát, szerkezetét is) szerzői jogi védelem alatt áll, felhasználása (pl. másolás, feldolgozás, terjesztés) engedélyköteles.
 
-----------------